Forretningsbetingelser Hosting

1. Definitioner

Kunden: den naturlige eller juridiske person, som har indgået en aftale med Bahnhof Grafisk Bureau.
Produkt: enhver produkt eller serviceydelse som kunden aftager hos virksomheden. Virksomheden: Bahnhof Grafisk Bureau, CVR nr. 39480409

2. Generelt

Disse betingelser gælder for enhver leverance mellem virksomheden og kunden. Ved aftalens indgåelse accepterer kunden de samtlige betingelser som er beskrevet i dette dokument.
Alle priser virksomheden oplyser, er oplyst i danske kroner, og er eksklusiv moms eller andre afgifter, medmindre andet er angivet.
Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre de gældende forretningsbetingelser. Enhver tvist imellem virksomheden og kunden er underlagt Dansk lovgivning.

3. Rettidig betaling og fakturering

Betaling skal senest ske 8 dage efter fakturering, medmindre andet er aftalt på skrift. Betalingen skal være virksomheden i hænde senest 1. hverdag efter sidste rettidige betalingsdato.

Såfremt kunden ikke kan leve op til betingelserne, har virksomheden ret til at ændre priserne på kundens produkter.
Ved forsen betaling, pålægges der efter rentelovgivningen et rykkergebyr på 100 DKK. Ved bankoverførsel bedes fakturanummer angivet ved betalingen. Fakturering foregår pr. e-mail.
Ved manglende betaling forbeholder virksomheden sig retten til at suspendere kundens konto og tilbageholde kundens aktiver såsom servere og domænenavne.
Hvis virksomheden 10 dage efter fremsendt rykker, stadig ingen betaling har modtaget, forbeholder virksomheden sig ret til at drage betalingen til inkasso. Alle omkostninger i forbindelse med en eventuel inkassosag, bliver pålagt kunden.
Virksomheden kan eventuelt lukke for kundes aktiviteter hos virksomheden, indtil den skyldige betaling er foretaget.
Ved manglende betaling efter 30 dage forbeholder virksomheden sig ret til at slette kundens data.
Genåbning/backup genoprettelse kan ske mod et gebyr på 250 DKK, samt betaling af det skyldige beløb, renter og rykkere.

3.1 Betalingsmuligheder
Faktura bankoverførsel

4. Leveringsbetingelser

Ved bestilling af et produkt, kan kunden forvente at Webhosting, Pro Hosting, domæne registrering og andre digitale ydelser bliver aktive og klar til brug så snart at tilhørende faktura er betalt. Hvis der betales med bank overførsel, så kan der gå op til 5 arbejdsdage før at indbetaling registreres. For at fremskynde bank overførsel, gem et billede af overførsels kvittering og opret en support sag med billedet vedhæftet, så vil produktet blive aktiveret straks.

Et abonnement er gældende fra aftalt dato, som er specificeret på faktura eller anden skriftlig aftale mellem virksomheden og kunden.
Et abonnement eller en aftale kan opsiges med 14 dages varsel, men kunden skal fortsætte betalingen til aftalens udløb.
Sker der ingen opsigelse, samt ingen betaling fra kunden, ser virksomheden dette som manglende betaling og vil handle ud fra dette. Kunden kan skrifteligt opsige sit produkt ud over betalingsdatoen og stadig ikke være bundet af ny periode, medmindre der er tale om et allerede fornyet domæne.
Virksomheden har til enhver tid krav på, med øjeblikkelig virkning, at opsige en aftale, hvis det vises at kunden ikke kan overholde de almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Aftalen mellem virksomheden og kunden kan på ingen måde videregives, sælges eller overdrages til tredjepart uden skriftlig accept fra virksomheden.
Flytning af domæne til anden udbyder, betyder ikke opsigelse af aftale/abonnement (webhotel, server o.l.).
Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre produkter som kan gavne størstedelen af kunderne ved fx modernisering af teknologi og software.
Hvis aftalen ophører med øjeblikkelig virkning, kan der ikke gøres krav på refundering af det resterende abonnement/aftale.

6. Mangler

 

7. Mangler

Kunden skal straks ved levering af virksomhedens produkt kontrollere varen, og foretage en undersøgelse af varen. Ved mangel skal kunden straks efter, tage kontakt til virksomheden.
Sker dette inden for rimelig tid, vil virksomheden sørge for at løse problemet. Dog maks. 2 måneder fra levering af produktet.

8. Ansvar og kriminelle aktiviteter

Det er ikke tilladt at bruge virksomhedens services til afsendelse af vira, al form for nyhedsbreve eller uønsket post.
Det er forbudt at sende eller introducere vira eller anden ondsindet software til virksomhedens netværk eller system. Kunden skal gøre alt for at forhindre at vira eller ondsindet software kommer i virksomhedens netværk eller system.
Kunden skal bruge systemet på en forsvarlig måde, og gøre alt for at undgå at andre kunder ikke hindres ved kundens handlinger eller data.
Kunden må ikke bruge virksomhedens webhosting til resourcekrævende statistik aktivitetter så som SourceBan, spilstatistik og andet ekstern aktivitet som belaster virksomhedens databaser og er til chikane for de andre kunder på serverne.
Kunden må ikke misbruge eller krænke ophavsret, varemærker, patenter, eller misbruge andre virksomheders navne, logoer, produktnavne mm. uden skriftlig accept fra de omtalte virksomheder.
Kunden skal sørge for at tredjemand ikke bryder ind i virksomhedens system eller netværk via kundens data eller handlinger. Det betyder at kunden skal være omhyggelig med adgangskoder, brugernavne, userid osv.
Det er forbudt at forsøge at logge på andre kunders systemer eller netværk, hvis kunden ikke har fået adgang eller rettigheder til dette.
Kunden er selv ansvarlig for at tage backup af samtlige filer, databaser, e-mail og anden data, medmindre kunden har købt en sikkerheds- og hackerforsikring af virksomheden. Kunden må ikke bruge virksomhedens services til opbevaring af egne backups eller som storrage for filer der ikke kan tilgås via kundens hjemmesider.
Kunden er selv juridisk ansvarlig for data liggende på virksomhedens server. I tilfælde af juridisk krav stillet til virksomheden vil dette blive videresendt til kunden.
Virksomheden vil aldrig udlevere data til tredjemand, medmindre kunden selv har ønsket dette, eller hvis offentlige instanser gør krav mod disse data.
Kunden må ikke opbevare data der er i strid med dansk lovgivning på virksomhedens servere.
Pornografisk og erotisk indhold er ikke tilladt, samt enhver type arkiv i enhver størrelse. Virksomheden er ikke ansvarlig for tab af data eller fortabt fortjeneste.

9. Årsager til suspendering/sletning

Disse årsager følger til advarsel, dernæst suspendering og/eller sletning: Trusler/chikane: Virksomhedens services må ikke bruges til trusler eller chikane af enkeltpersoner, organisationer eller virksomheder.
Krænkelse af ophavsretten: Hvilken som helst krænkelse af ophavsretten, som beskrevet i “Bekendtgørelse af lov om ophavsret”.
Misbrug af varemærker: Hvilken som helst misbrug og/eller krænkelse af varemærker, så som virksomhedsnavne, logoer, eller produkter.
Voldsomt stødende indhold: Indhold som anses for meget stødende eller ekstremt, vil resultere i advarsel og i visse tilfælde eller ved gentagelse suspendering og/eller sletning. Disse årsager følger til direkte suspendering, med eller uden varsel: Overbelastning: Direkte eller indirekte stort forbrug, som kan eller vil resultere i overbelastning af virksomhedens eller tredjeparts systemer.
Uopfordret e-mail: Udsendelse af større mængder uopfordret e-mails (SPAM).
Distribuering af malware: Opbevaring, videresendelse, fremstilling eller brug af malware eller virus software, root kits, password crackers, adware, key-stroke-capture-programmer og andre programmer, der normalt anvendes i ondsindet aktivitet.
Phishing: Enhver aktivitet i forbindelse med phishing eller systemer designet til at indsamle personlige oplysninger (navn, kontonumre, brugernavne, adgangskoder m.m.) under falsk påskud er en overtrædelse, der vil medføre suspendering. Splash sider, phishing formularer, e-mail-distribution, proxy e-mail eller indhold med direkte relation til phishing-aktiviteter resulterer i omgående opsigelse.
Disse årsager følger til direkte opsigelse og sletning, uden mulighed for refundering: Terror-relaterede websites: Anvendelse af virksomhedens services til opbevaring, distribuering eller lignende af terrorisme-relaterede aktiviteter er en overtrædelse af betingelser for brug.
Denial of Service: Anvendelse af en service leveret af virksomheden til udførelse af denial of service angreb eller ‘distributed denial of service’-angreb er en overtrædelse af vilkår for brug. Alle former for DoS, DDoS eller lignende aktivitet er en overtrædelse af betingelser for brug.
Børnepornografi: Anvendelse af virksomhedens services til opbevaring, distribuering eller lignende af børnepornografisk-materiale er ulovligt og vil medføre øjeblikkelig opsigelse og sletning samt anmeldelse til politiet.
Ulovlig anvendelse: Enhver brug af virksomhedens services, i direkte forsøg på at udføre ulovlige aktiviteter. Dette omfatter, men er ikke begrænset til: Dødstrusler, terror trusler, trusler der kan/vil skade en anden person, overtrædelser af privatlivets fred, svindel med kreditkort, pengeafpresning og andre ulovlige aktiviteter.
Bedrageri: Al aktivitet med hensigt på at bedrage slutbrugere.
Virksomheden forbeholder sig ret til at automatisk scanne efter og fjerne indhold, der er eller potentielt kan være i strid med virksomhedens handelsbetingelser.
Virksomheden forbeholder sig retten til at suspendere Kundens services såfremt den forårsager belastning der påvirker systemets stabilitet.
Suspendering/sletning kan forekomme ved overtrædelse af virksomhedens handelsbetingelser.
Virksomheden forbeholder sig i øvrigt retten til at suspendere eller ophæve services, der indeholder materiale som kan komme virksomheden, virksomhedens renomme eller virksomhedens forretning til skade.
Disse årsager kan medføre til opsigelse af kundeforhold til virksomheden: Bevidst og forsætligt overforbrug eller overbelastning af virksomhedens eller virksomhedens kunders; services, websites eller systemer.
Uhensigtsmæssig overforbrug af virksomhedens support-ydelser.
Udnyttelse af virksomhedens betingelser, politiker eller lign. til egen vinding.
Benyttelse/udnyttelse af virksomhedens ydelser til ulovlig aktivitet, til formål der er eller potentielt kan være til gene for andre kunder og/eller skabe ustabilitet og/eller kompromittere sikkerheden.
I tilfælde af misbrug, vil virksomheden afgøre hvorvidt tilfældet er forsætligt eller ej.

10. Fortrydelsesret

Kunden kan inden for de første 30 dage efter køb bede om refundering af produkter, hvis kunden ikke er tilfreds.

11. Force Majeure

Virksomheden er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder sabotage, krig, terror, indbrud, strømsvigt, strejke, lockout, boykot, blokade, hærværk, vandskade, brand, røgskade, eksplosion, afsporet tog eller andre omstændigheder som ligger uden for virksomhedens egenkontrol.

12. Lovvalg, værneting og slut

Aftalen mellem virksomheden og kunden er underlagt dansk ret. Uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Danmark.
Hvis en eller flere af disse bestemmelser i dette dokument ses som at være ugyldige eller ikke kan bringes i praktik, betyder det ikke hele dokumentet er ugyldigt.

13. Fortrolighedspolitik

Virksomheden forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Virksomheden vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion.
Virksomheden vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse eller personlige data til nogen tredje part uden din forudgående tilladelse.

14. Forbehold

Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre i forretningsbetingelserne uden forudgående varsel.
Hvis kunden ikke accepterer disse ændringer, kan kunden sende en anmodning til virksomheden om at opsige sin konto og alle services.
Hvis kunden ikke kontakter virksomheden, vil de ændrede vilkår være permanent gældende for samarbejdet mellem kunden og virksomheden.
Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre i gældende priser for nuværende kunder med 30 dages forudgående varsel.
Alle prisændringer skal varsles via e-mail.
Virksomheden forbeholder sig ret til efter eget skøn at afvise salg af services til enhver person, organisation eller virksomhed.
Virksomheden forbeholder sig retten til at udelukke personer, som virksomheden anser som ubehagelige, uvenlige eller truende.
I ekstreme tilfælde kan virksomheden ophæve personens aktive services og udelukke personen for fremtidig køb af services hos virksomheden. Der tages forbehold for stave- og tastefejl.
Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre fejl i handelsbetingelserne uden varsel.